رنگ کفپوش های اپوکسی | کفپوش اپوکسی رنگی
ندا مهرابی 1400/2/15 59

رنگ کفپوش های اپوکسی | کفپوش اپوکسی رنگی

رنگ اپوکسی و پوشش کف اپوکسی، واژه‌هایی هستند که اغلب به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر شما می‌خواهید یک رنگ اپوکسی بخرید و از آن به عنوان یک کفپوش در منزل استفاده کنید، ممکن است در فروشگاه ببینید از دو عبارت بطور جداگانه استفاده می کنند.

کفپوش اپوکسی رال 1002

 

کفپوش اپوکسی رال 1001

 

کفپوش اپوکسی رال 1000

 

کفپوش اپوکسی رال 1005

 

کفپوش اپوکسی رال 1004

 

کفپوش اپوکسی رال 1003

 

کفپوش اپوکسی رال 1011

 

کفپوش اپوکسی رال 1007

 

کفپوش اپوکسی رال 1006

 

کفپوش اپوکسی رال 1014

 

کفپوش اپوکسی رال 1013

 

کفپوش اپوکسی رال 1012

 

کفپوش اپوکسی رال 1017

 

کفپوش اپوکسی رال 1016

 

کفپوش اپوکسی رال 1015

 

کفپوش اپوکسی رال 1020

 

کفپوش اپوکسی رال 1019

 

کفپوش اپوکسی رال 1018

 

کفپوش اپوکسی رال 1024

 

کفپوش اپوکسی رال 1023

 

کفپوش اپوکسی رال 1021

 

کفپوش اپوکسی رال 1032

 

کفپوش اپوکسی رال 1028

 

کفپوش اپوکسی رال 1027

 

کفپوش اپوکسی رال 2000

 

کفپوش اپوکسی رال 1034

 

کفپوش اپوکسی رال 1033

 

کفپوش اپوکسی رال 2003

 

کفپوش اپوکسی رال 2002

 

کفپوش اپوکسی رال 2001

 

کفپوش اپوکسی رال 2009

 

کفپوش اپوکسی رال 2008

 

کفپوش اپوکسی رال 2004

 

کفپوش اپوکسی رال 2012

 

کفپوش اپوکسی رال 2011

 

کفپوش اپوکسی رال 2010

 

کفپوش اپوکسی رال 3002

 

کفپوش اپوکسی رال 3001

 

کفپوش اپوکسی رال 3000

 

کفپوش اپوکسی رال 3005

 

کفپوش اپوکسی رال 3004

 

کفپوش اپوکسی رال 3003

 

کفپوش اپوکسی رال 3011

 

کفپوش اپوکسی رال 3009

 

کفپوش اپوکسی رال 3007

 

کفپوش اپوکسی رال 3014

 

کفپوش اپوکسی رال 3013

 

کفپوش اپوکسی رال 3012

 

کفپوش اپوکسی رال 3017

 

کفپوش اپوکسی رال 3016

 

کفپوش اپوکسی رال 3015

 

کفپوش اپوکسی رال 3022

 

کفپوش اپوکسی رال 3020

 

کفپوش اپوکسی رال 3018

 

کفپوش اپوکسی رال 4001

 

کفپوش اپوکسی رال 3031

 

کفپوش اپوکسی رال 3027

 

کفپوش اپوکسی رال 4004

 

کفپوش اپوکسی رال 4003

 

کفپوش اپوکسی رال 4002

 

کفپوش اپوکسی رال 4007

 

کفپوش اپوکسی رال 4006

 

کفپوش اپوکسی رال 4005

 

کفپوش اپوکسی رال 5000

 

کفپوش اپوکسی رال 4009

 

کفپوش اپوکسی رال 4008

 

کفپوش اپوکسی رال 5003

 

کفپوش اپوکسی رال 5002

 

کفپوش اپوکسی رال 5001

 

کفپوش اپوکسی رال 5007

 

کفپوش اپوکسی رال 5005

 

کفپوش اپوکسی رال 5004

 

کفپوش اپوکسی رال 5010

 

کفپوش اپوکسی رال 5009

 

کفپوش اپوکسی رال 5008

 

کفپوش اپوکسی رال 5013

 

کفپوش اپوکسی رال 5012

 

کفپوش اپوکسی رال 5011

 

کفپوش اپوکسی رال 5017

 

کفپوش اپوکسی رال 5015

 

کفپوش اپوکسی رال 5014

 

کفپوش اپوکسی رال 5020

 

کفپوش اپوکسی رال 5019

 

کفپوش اپوکسی رال 5018

 

کفپوش اپوکسی رال 5024

 

کفپوش اپوکسی رال 5022

 

کفپوش اپوکسی رال 5021

 

کفپوش اپوکسی رال 6002

 

کفپوش اپوکسی رال 6001

 

کفپوش اپوکسی رال 6000

 

کفپوش اپوکسی رال 6005

 

کفپوش اپوکسی رال 6004

 

کفپوش اپوکسی رال 6003

 

کفپوش اپوکسی رال 6008

 

کفپوش اپوکسی رال 6007

 

کفپوش اپوکسی رال 6006

 

کفپوش اپوکسی رال 6011

 

کفپوش اپوکسی رال 6010

 

کفپوش اپوکسی رال 6009

 

کفپوش اپوکسی رال 6014

 

کفپوش اپوکسی رال 6013

 

کفپوش اپوکسی رال 6012

 

کفپوش اپوکسی رال 6017

 

کفپوش اپوکسی رال 6016

 

کفپوش اپوکسی رال 6015

 

کفپوش اپوکسی رال 6020

 

کفپوش اپوکسی رال 6019

 

کفپوش اپوکسی رال 6018

 

کفپوش اپوکسی رال 6024

 

کفپوش اپوکسی رال 6022

 

کفپوش اپوکسی رال 6021

 

کفپوش اپوکسی رال 6027

 

کفپوش اپوکسی رال 6026

 

کفپوش اپوکسی رال 6025

 

کفپوش اپوکسی رال 6032

 

کفپوش اپوکسی رال 6029

 

کفپوش اپوکسی رال 6028

 

کفپوش اپوکسی رال 7002

 

کفپوش اپوکسی رال 7001

 

کفپوش اپوکسی رال 7000

 

کفپوش اپوکسی رال 7005

 

کفپوش اپوکسی رال 7004

 

کفپوش اپوکسی رال 7003

 

کفپوش اپوکسی رال 7009

 

کفپوش اپوکسی رال 7008

 

کفپوش اپوکسی رال 7006

 

کفپوش اپوکسی رال 7012

 

کفپوش اپوکسی رال 7011

 

کفپوش اپوکسی رال 7010

 

کفپوش اپوکسی رال 7016

 

کفپوش اپوکسی رال 7015

 

کفپوش اپوکسی رال 7013

 

کفپوش اپوکسی رال 7023

 

کفپوش اپوکسی رال 7022

 

کفپوش اپوکسی رال 7021

 

کفپوش اپوکسی رال 7030

 

کفپوش اپوکسی رال 7026

 

کفپوش اپوکسی رال 7024

 

کفپوش اپوکسی رال 7033

 

کفپوش اپوکسی رال 7032

 

کفپوش اپوکسی رال 7031

 

کفپوش اپوکسی رال 7036

 

کفپوش اپوکسی رال 7035

 

کفپوش اپوکسی رال 7034

 

کفپوش اپوکسی رال 7039

 

کفپوش اپوکسی رال 7038

 

کفپوش اپوکسی رال 7037

 

کفپوش اپوکسی رال 7043

 

کفپوش اپوکسی رال 7042

 

کفپوش اپوکسی رال 7040

 

کفپوش اپوکسی رال 8001

 

کفپوش اپوکسی رال 8000

 

کفپوش اپوکسی رال 7044

 

کفپوش اپوکسی رال 8004

 

کفپوش اپوکسی رال 8003

 

کفپوش اپوکسی رال 8002

 

کفپوش اپوکسی رال 8011

 

کفپوش اپوکسی رال 8008

 

کفپوش اپوکسی رال 8007

 

کفپوش اپوکسی رال 8015

 

کفپوش اپوکسی رال 8014

 

کفپوش اپوکسی رال 8012

 

کفپوش اپوکسی رال 8019

 

کفپوش اپوکسی رال 8017

 

کفپوش اپوکسی رال 8016

 

کفپوش اپوکسی رال 8024

 

کفپوش اپوکسی رال 8023

 

کفپوش اپوکسی رال 8022

 

کفپوش اپوکسی رال 9001

 

کفپوش اپوکسی رال 8028

 

کفپوش اپوکسی رال 8025

 

کفپوش اپوکسی رال 9004

 

کفپوش اپوکسی رال 9003

 

کفپوش اپوکسی رال 9002

 

کفپوش اپوکسی رال 9011

 

کفپوش اپوکسی رال 9010

 

کفپوش اپوکسی رال 9005

 

کفپوش اپوکسی رال 9018

 

کفپوش اپوکسی رال 9017

 

کفپوش اپوکسی رال 9016

 

انواع رنگ های اپوکسی

رنگ رویه اپوکسی پلی آمید براق
رنگ رویه اپوکسی پلی آمید نیمه مات
رنگ رویه اپوکسی پلی آمید مات
رنگ میانی اپوکسی پلی آمید
رنگ میانی اپوکسی پلی آمید HB
رنگ رویه اپوکسی پلی آمید (مخصوص آب آشامیدنی)
رنگ میانی اپوکسی پلی آمید (مخصوص آب آشامیدنی)
رنگ رویه کولتار اپوکسی پلی آمید
پرایمر کولتار اپوکسی پلی آمید
رنگ میانی اپوکسی پلی آمید HB MIO
رنگ میانی اپوکسی پلی آمید MIO
پرایمر زینک ریچ اپوکسی دوجزئی
پرایمر زینک ریچ اپوکسی سه جزئی
پرایمر زینک فسفات اپوکسی
پرایمر زینک کرومات اپوکسی
پرایمر اکسید آهن اپوکسی پلی آمید
رنگ رویه اپوکسی پلی آمین
رنگ میانی اپوکسی پلی آمین
رنگ رویه اپوکسی پلی امین glass flake
رنگ رویه اپوکسی پلی آمین (مخصوص آب آشامیدنی)
رنگ میانی اپوکسی پلی آمین (مخصوص آب آشامیدنی)
رنگ اپوکسی اِستر هوا خشک
رنگ رویه اپوکسی فنولیک
پرایمر اپوکسی فنولیک
پرایمر اپوکسی ضدخوردگی IPS
پرایمر اپوکسی

تماس با کیمیا نگار مجری انواع کفپوش اپوکسی

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید تلفن : 22304030-021

تماس با ما